Inici de la pàgina
Inici del contingut

Línies d'investigació i Projectes

Fonologia

  • Adquisició de la pronúncia de la llengua espanyola, catalana i anglesa per part d’estudiants sinòfons i rusòfons.
  • Adquisició de la pronúncia del rus i del xinès mandarí per part d’estudiants catalanòfons i hispanòfons.

Lexicologia

  • Les interferències lèxiques anglès-espanyol/català en la parla dels sinòfons i rusòfons.
  • Les expressions idiomàtiques i l’ús metafòric quotidià en espanyol, català, anglès, rus i mandarí.